Inschrijven: voorwaarden en procedure

Voorwaarden en procedure voor inschrijving loting project 'De Hopman' 

 1. U kunt zich aanmelden voor de loting van de woningen van het project 'De Hopman' via het inschrijfformulier op www.dehopman-aarlerixtel.nl en het overmaken van 15 euro inschrijfgeld aan Stichting Tiny Houses Laarbeek (hierna te noemen 'de stichting'), onder vermelding van 'Inschrijving De Hopman [naam]'. De inschrijving is pas definitief als zowel het formulier volledig is ingevuld en het inschrijfgeld is overgemaakt.
 2. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 oktober 2018.
 3. Per persoon wordt maar één inschrijving in behandeling genomen.
 4. Het bedrag van 15 euro inschrijfgeld geldt ongeacht of ingeschrevene wordt ingeloot of uitgeloot voor één van de woningen.
 5. Onder de ingeschreven wordt door middel van een loting bepaald wie in aanmerking komt voor een van de woningen. 
 6. Voorafgaand aan deze loting vindt een voorselectie plaats onder de ingeschrevenen, waarbij inwoners uit Aarle-Rixtel en ingeschrevenen met een zeer goede motivatie voorrang krijgen. 
 7. Ingeschrevenen ontvangen uiterlijk 31 oktober bericht over de uitkomst van de loting en selectie.

Voorwaarden en procedure project 'De Hopman' na loting

 1. Ingeschrevenen die worden ingeloot dienen binnen 10 werkdagen na de uitslag van de loting een aanvullend bedrag van 250 euro over te maken aan Stichting Tiny Houses Laarbeek, onder vermelding van 'Aanloopkosten De Hopman [naam]. Dit bedrag wordt gebruikt ten behoeve van de eerste gezamenlijke aanloopkosten voor het realiseren van het plan 'De Hopman.'
 2. Met het overmaken van het aanvullende bedrag van 250 euro, treedt men toe tot de stichting. Zie Toetreden Stichting Tiny Houses Laarbeek hieronder voor meer informatie over het toetreden tot de stichting.
 3. In het geval dit aanvullende bedrag niet binnen tien werkdagen is overgemaakt op de rekening van de stichting, vervalt het recht op een woning en wordt deze aan de eerstvolgende ingeschrevene op de wachtlijst aangeboden.
 4. In het geval van terugtrekken uit de stichting na het overmaken van het aanvullende bedrag van 250 euro, heeft de ingeschrevene in principe geen recht op restitutie van het bedrag. Deze voorwaarde geldt ook op moment dat niet aan financiering voor de woning kan worden voldaan.
 5. In het geval dat meerdere ingeschrevenen op de wachtlijst staan, heeft de eerstvolgende op de wachtlijst recht op een van de woningen op moment dat door hem/haar een bedrag van 250 euro wordt overgemaakt op de rekening van de stichting.
 6. De ingeschrevene die zich terugtrekt, krijgt in dit geval, het bedrag van 250 minus de reeds gemaakte kosten door de stichting teruggestort op zijn/haar rekening. Dit resterende bedrag zal door de stichting niet eerder worden overgemaakt dan het moment dat het aanvullende bedrag van de eerstvolgende ingeschrevene op de wachtlijst op haar rekening is binnengekomen. 
 7. Op het moment dat er geen ingeschrevenen meer op de wachtlijst staan die nog interesse hebben in een woningen, vervalt het recht van de ingeschrevene op restitutie van het bedrag van 250 euro.
 

Financiering woningen

 1. De woningen binnen het project 'De Hopman' worden gebouwd door Barli BV in Uden.
 2. Ingeschrevene gaat zelf een opdrachtbevestiging en overeenkomst aan met Barli voor de koop van de woning.
 3. De grond waarop het project 'De Hopman' gerealiseerd wordt, is eigendom van Gemeente Laarbeek. Ingeschrevenen kunnen de grond voor de woning daarom pachten van de gemeente Laarbeek, hiervoor zal een pachtovereenkomst worden opgesteld. De pachttermijn is afgesloten voor een periode van 15 jaar. De ingeschrevene betaalt hiervoor per maand circa 60-70 euro aan de gemeente.

Toetreden tot Stichting Tiny Houses Laarbeek

Ingeschrevenen die worden ingeloot voor één van de woningen van het project 'De Hopman' treden automatisch toe tot de stichting Tiny Houses Laarbeek (hierna te noemen 'stichting').

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de mogelijkheden tot het realiseren van zogenaamde 'Tiny Houses' binnen de gemeente Laarbeek, en al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 2. Ingeschrevene verplicht zich hiermee tot bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. Dit houdt in actief participeren in het bevorderen van de voortgang van het project 'De Hopman' en bijdragen aan het mogelijk maken van duurzaam wonen.
 3. Om toe te treden tot de stichting, kan het verstrekken van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel van de procedure uitmaken.